บริการสแกนเอกสาร (E-Profile)

ให้บริการสแกนงานเอกสาร เพื่อจัดเก็บและสืบค้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ E-File พร้อมระบบจัดเก็บสืบค้นออนไลน์ เพื่อกำจัดปัญหาเอกสารตัวจริงสูญหาย ลดเวลา และขั้นตอนในการสืบค้น เราให้บริการอุปกรณ์พร้อมทีมงานทั้งใน และนอกสถานที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติบุคลากรจาก Paper ไปเป็นรูปแบบ electronics (E-Profile) ที่จัดเรียงตามหมวดหมู่ (index) ที่กำหนดไว้ โดยสามารถ  นำเข้า ส่งออก สืบค้น ตรวจสอบ และการจัดการเอกสารในรูปแบบของ Workflow ต่างๆ ตามที่กำหนด
 2. ต้องการให้ระบบ แสดงผลเอกสารที่จัดเก็บได้ตามรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดเรียงหมวดหมู่ (index) ของแฟ้มประวัติบุคลากร เพื่อรองรับการตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพ จากทั้งหน่วยงานภายใน (internal audit) และหน่วยงานภายนอก (เช่น ISO, JCI เป็นต้น)
 3. การจัดเก็บเอกสารด้วย E-Profile จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) และกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต


Scanners

รายละเอียด E-Profile

รูปแบบ E-Profile

รูปแบบ E-From & E-Signature

        ระบบสามารถรองรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด โดยสามารถเซ็นเอกสารในรูปแบบ e-Signature และ บันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดเก็บตามหมวดหมู่ของประวัติบุคลากร

 • สัญญาจ้าง
 • สัญญารักษาความลับ
 • จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
 • สัญญาค้าประกัน
 • Job Description
 • เอกสารด้านระเบียบ วินัย การลงโทษ
 • OJT
 • Unit Orientation
 • อื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกาหนด

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียของเรา

บริษัท ซูซูมุ อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

90/728 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 • Tel : 064-795 3453
 • sales@susumu-innovation.com